รูปข่าว ( One page).

[งานเลี้ยงเกษียณและต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา]

งานเลี้ยงเกษียณและต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 

 รายการ : งานเลี้ยงเกษียณและต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา